De huidige overeenkomst met Twence voor het verwerken van afval loopt tot juni 2022. Twence heeft een concept leverings- en verwerkingsovereenkomst aan ons voorgelegd. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd en de eerste opzegmogelijkheid is per juli 2027. Deze is besproken in de raadsvergadering van 26 oktober 2021.
Gemeentebelangen vindt een overeenkomst met een termijn van vijf jaar te lang en wil de termijn verkorten.
Hiervoor heeft D66 een amendement ingediend samen met alle fracties. Dat amendement is raadsbreed aangenomen.
In het amendement is opgenomen dat akkoord wordt gegaan met het sluiten van een overeenkomst tegen een zo laag mogelijk tarief en een zo kort mogelijke periode en opzegtermijn. 
Dat geeft de raad de mogelijkheid het beleid ten aanzien van afval te herijken en in gesprek te gaan over VANG-doelstelling en afvalbeleid.  

Het amendement luidt als volgt:
De volgende zienswijze in te dienen bij de concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval met Avi Twente B.V. en Twence Bioconversie B.V. voor de gebonden stromen zijnde restafval en GFT:
 
De raad kan op dit moment instemmen met het verlengen/tekenen van de nieuwe leverings- en verwerkingsovereenkomst met Twence door het college van Burgemeester en Wethouders van Berkelland, onder de voorwaarden dat:
– Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de (statutair vastgelegde) omvang van de afvalverwerking van de voormalige gemeente Neede, tegen een zo laag mogelijk tarief en een zo kort mogelijke opzegtermijn;
– Het overige ((nog) niet statutair vastgelegde) volume tegen dezelfde condities ondergebracht wordt bij Twence, voor een periode van twee jaar;
– Voor het overige volume pas na herijking van het Afvalbeleid een keuze voor een afvalverwerker gemaakt wordt en indien deze keuze op Twence valt, het dan vanzelfsprekend is dat het aanbieden van een hogere volume gepaard gaat met een aangepaste aandelenpositie of anderzijds recht gedaan worden aan het hogere volume, zoals bijvoorbeeld een lagere prijs;

Er inzicht moet komen in de opbouw van de tarieven, en;
– De raad haar oordeel over het onderhandelingsresultaat kan geven middels een zienswijzeprocedure.