Op woensdag 30 september 2020 stond de Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) ‪Walemaatweg 2 in Geesteren‬ op de agenda van de commissie Ruimte. Deze VVGB is voor het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo. Pas met raads-goedkeuring van deze ontwerp-verklaring kan gestart worden met het behandelen van de afwijkingsprocedure om uiteindelijk – nadat de raad ook een definitieve VVGB af heeft gegeven- een omgevingsvergunning te kunnen verlenen. 
 
Het gaat over een flinke uitbreiding van ruim 4.000 m2 staloppervlakte en een toename van het aantal dieren. Ook in 2016 was al sprake van deze uitbreiding, de VVGB hiervoor is destijds door de raad in 2017 geweigerd.
Nu, 3 jaar verder, is het beleid vanuit de overheid gewijzigd en hebben we te maken met het Plussenbeleid: voorwaarden (plus’-investeringen) waaraan voldaan moet worden. 

Een voorwaarde is de dialoog met de omgeving. Deze dialoog tussen aanvrager en omwonenden over de nieuwe plannen is gevoerd. Geuroverlast, is de conclusie, blijkt het belangrijkste punt (net als in 2016). De buurt wil graag een oplossing en vraagt om alsnóg een luchtwasser te plaatsen op de bestaande mestvarkensschuur, waarmee de huidige geuroverlast aanzienlijk zal verminderen. Juist aan dit uitdrukkelijke verzoek is geen gehoor gegeven.
 
Gemeentebelangen Berkelland hecht er daarom aan het niet zover te laten komen. En vraagt beide partijen (die recent met elkaar gesproken hebben) en de gemeente om een hernieuwde poging te ondernemen alsnog alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een oplossing te komen. Het liefst in gezamenlijkheid. ‘Maatwerk’ is hier geboden.