Op 19 januari 2021 werd de raad gevraagd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (VVGB) af te geven voor ‘Het bouwen van stallen en het plaatsen van een mestsilo op de Walemaatweg 2 in Geesteren’. Na een al lang lopend traject heeft Gemeentebelangen Berkelland (GB) uiteindelijk – mét een stemverklaring – ingestemd met het afgeven van deze VVGB.
 
Waarom instemmen?
De aanvraag voor uitbreiding voldoet aan de milieuregels en wettelijke kaders en er is een goede ruimtelijke onderbouwing. Op basis daarvan ontbreekt een motivering om de voorliggende ontwerp-VVGB te weigeren. Tenzij we vergaande (financiële) gevolgen voor de gemeente accepteren.
 
Waarom een stemverklaring?
GB was, is en blijft van mening dat ons platteland een fijne plek moet blijven om te wonen, te werken en te recreëren. Dat geldt dus voor élke bewoner, agrariër én niet agrariër. GB gunt de maatschap haar voortbestaan in de toekomst. De direct omwonenden gunnen wij een goede en plezierige leefomgeving. Maar we hechten ook aan de naleving van de nu geldende wet- en regelgeving. En daaraan wordt voldaan.
 
Een korte toelichting
De nadrukkelijke wens van GB was en is nog steeds om in gezamenlijk overleg tot een compromis te komen. Dit gewenste compromis is er helaas niet gekomen. Het struikelblok is een financieel gat, waarvoor volgens de direct betrokkenen de gemeente de knip zou moet trekken. Binnen de raad zijn de meningen hierover verdeeld.
 
Met betrekking tot mogelijke ‘financiële steun vanuit de gemeente’ is er vanuit de gemeente juridische advies opgevraagd. Op basis van dat advies zijn er risico’s op precedentwerking. Naar aanleiding van de raadsvergadering zal de gemeente Berkelland een nader onderzoek laten doen.
GB heeft aangegeven benieuwd te zijn naar de uitkomst daarvan.