Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2023 stelde Gemeentebelangen Berkelland vragen in het vragenkwartier over het windbeleid, ook in het licht van het onlangs vastgestelde akkoord van de provincie. We stellen deze vragen nu, omdat de volgende raadsvergadering (pas) op 5 september 2023 is.

Hieronder onze vragen en de reactie van de portefeuillehouder (cursief):
Onze vragen gaan over windenergie, we hebben vier vragen.
Op 14 juni 2023 hebben BBB, VVD, Christen Unie en SGP het coalitieakkoord voor de provincie Gelderland gepresenteerd voor de periode 2023-2027.
Bij het hoofdstuk over Energie staat:
We (de provincie) willen geen nieuwe windturbine initiatieven zolang de herziene omgevingsverordening Gelderland niet is vastgesteld.
Vraag 1:
Kunt u aangeven wat de gevolgen hiervan voor de gemeente zijn?
Dit is nog niet duidelijk, er komt een duiding van het akkoord, na de zomervakantie,
Vraag 2:
Kunt u aangeven hoe het zit met een eventuele verplichting tot aanleggen van windparken opgelegd door de Provincie?
Deze verplichting tot opleggen van windparken blijft mogelijk als niet aan de toezeggingen van de RES wordt voldaan.

Dit jaar heeft Nederland het doel voor windenergie uit het Energieakkoord uit 2013 gehaald. De doelstelling was een totaal van 6.000 MW aan windenergie op land en in het IJsselmeer.
Vraag 3:
De bouw van windmolens stuit steeds vaker op bezwaren. De landelijke normen voor windenergie zijn nog niet bekend. Kan het college aangeven hoe Berkelland omgaat met het feit nu het energiedoel van 2023 voor wind is bereikt?
De komst van de landelijke normen is uitgesteld, verwachting is dat ze in het najaar komen. Na komst wordt het RODE beleid hier op aangepast en voorgelegd aan de raad.
Vraag 4:
Kan het college aangeven hoe het staat met onze doelen, lopen we nog op schema m.b.t. de gestelde doelen?
We houden vast aan de doelen die gesteld zijn in de RES.