De aarde warmt op en daar moeten we wat aan doen. De Regionale Energie Strategie (RES) gaat daar ook over. Welke maatregelen kunnen we nemen om energie te besparen en op te wekken?
In 2030 moet in Nederland 35 Terra Watt uur (TWh) worden opgewekt. Deze elektriciteit moet op land worden geproduceerd. Nederland is opgedeeld uit 30 regio’s en de Achterhoek is daar één van. De opgave voor de regio Achterhoek is het opwekken van 1,35 TWh waarvan op dit moment 0,36 TWh is bereikt.

De RES Achterhoek is een visiedocument waarin zaken en maatregelen nog niet concreet zijn. Het is juridisch niet bindend. De gemeente bepaalt ZELF de ruimtelijke kaders in het zogenaamde RODE-beleid (Ruimtelijke Ontwikkeling Duurzame Energie). Het RODE-beleid is de uitwerking van de RES op gemeentelijk niveau. Daar worden regels en voorwaarden gesteld voor Berkelland en dat in overleg met de inwoners. Dat is voor Gemeentebelangen van groot belang.

Dinsdag 23 november 2021 heeft de raad een besluit genomen over de RES. Er is ingestemd met de RES Achterhoek, daarvoor is een amendement ingediend door D66, VVD, GB, PvdA en OBL. Daarin zijn aanvullende opgenomen zaken m.b.t. gezondheid, participatie, maatschappelijke tender en het uitsluiten van andere gebieden dan zoekgebied K. Hieronder is de tekst van het geamendeerde voorstel weergegeven. Uiteindelijke heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het geamendeerde voorstel. Alleen CDA heeft tegen gestemd.

Tekst van het geamendeerde voorstel:

 1. De Regionale Energiestrategie 1.0 Achterhoek vaststellen, waarbij:
  1a) de raad een bijdrage wil leveren aan de regionale opgave zoals verwoord in de RES 1.0 Achterhoek mits duidelijkheid ontstaat over gezondheidsrisico’s voor energieopwekking voor onze inwoners
  1b) de raad streeft naar maximaal benutten van de potentie voor de opwekking van zonne-energie op daken ;
  1c) de bijdrage van zon op land in de gemeente Berkelland gestalte krijgt in vergunde en in procedure zijnde initiatieven voor zonneparken;
  1d) op basis van het te herijken RODE-beleid samen met de gemeente Oost-Gelre wordt bezien of in gebied K (gebied rondom Baakse Beek, tussen Ruurlo, Groenlo en Mariënvelde) mogelijkheden zijn voor een grote clusteropstelling van meerdere (5,5 MW) windturbines die op lokaal draagvlak kunnen rekenen;
  1e) de overige locaties in onze gemeente die in bijlage 1 van RES 1.0 Achterhoek worden vermeld als alternatief voor gebied K, als plek voor plaatsing van windmolens worden uitgesloten en dit aan de overige RES-partners kenbaar wordt gemaakt;
 2. Deze RES 1.0 Achterhoek middels een richtinggevend raadsbesluit nader uit te werken in gemeentelijk beleid (de herijking van RODE en/of omgevingsvisie);
 3. Totdat nieuw beleid is vastgesteld geen initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking in behandeling worden genomen;
 4. Voor het vervullen van de energietransitie als gemeente meer de regie te nemen, onze inwoners daar meer bij te betrekken, in te zetten opdat revenuen meer ten goede komen aan onze inwoners, door gebruik te maken van de maatschappelijke tender en/of als gemeente zelf het initiatief te nemen voor een project, zoals verwoord in het raadsbreed aangenomen motie M19-08;
 5. De indieners van reacties informeren over het standpunt van de gemeenteraad.

Als de RES niet wordt vastgesteld en als er geen zoekgebied wordt vastgesteld, dan blijft het huidige beleid gelden. Dat wil zeggen dat de uitnodigingsplanologie van toepassing blijft. Daar zijn wij GEEN voorstander van omdat de gemeente dan geen regie meer heeft. Om die reden heeft Gemeentebelangen ingestemd met het geamendeerde voorstel.