Hieronder onze bijdrage in de eerste termijn van de behandeling van de Perspectiefnota 2023 op 5 juli 2022.

Goedemiddag voorzitter, college, fracties en inwoners.
Voor ons ligt de Perspectiefnota 2023. Dit is normaal gesproken de opmaat voor de begroting en de meerjarenbegrotingen.

Deze perspectiefnota 2023 is een document dat is opgesteld in de periode tussen twee colleges in en is om die reden beleidsarm. Eigenlijk kunnen we hier niet veel mee.

In de vorige periode zijn een aantal bezuinigingen ingezet, met als doel een stabiele financiële positie voor meerdere jaren. Wij zien dat een aantal bezuinigingen wordt teruggedraaid, hoe sympathiek ook, hoe wilt u dit realiseren.

Voor 2023 ziet het er positief uit, zo lijkt het. De herverdeling heeft voor ons dit jaar een positief effect van ± € 2,2 miljoen. Ook de effecten van het regeerakkoord (hogere algemene uitkering) en een eenmalige uitkering voor de jeugdzorg dragen hieraan bij.

Voor 2024, 2025 en 2026 ziet het er minder positief uit. De meerjarenbegroting blijft onder druk staan, onder andere als gevolg van inflatie, krapte op de arbeidsmarkt en onduidelijkheid over de compensatie van de kosten voor de jeugdzorg en de stijging van deze kosten.
Gemeentebelangen Berkelland maakt zich grote zorgen over de inkomsten met name voor de zorg.

Wij gaan ervan uit dat het college meer duidelijkheid kan verschaffen tijdens de presentatie van de begroting.

De uitzending is te zien via de link: Uitzending Perspectiefnota 2023 op 5 juli 2022.