In de raadsvergadering van dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 werd de perspectiefnota 2022  besproken. Er zijn diverse moties ingediend waarover door de raadsleden werd gediscussieerd.  Welke aanvullende besluiten zijn er genomen?

Amendementen (beiden door Gemeentebelangen gesteund):

  • Beschikbaar stellen van extra geld voor transformatie of om culturele bezuinigingen niet uit te voeren.
  • Aanstellen van een junior raadsadviseur ter ondersteuning van de griffie op het gemeentehuis.

Moties (met een * door Gemeentebelangen gesteund):

  • Onderzoek doen naar de huisvesting van de bibliotheek in Borculo in het gemeentehuis, en als dat niet mogelijk is een andere locatie*.
  • Gelden beschikbaar stellen voor onderhoud aan de AED’s (Automatische Externe Defibrillator te gebruiken bij een hartstilstand)*.
  • Beleid ontwikkelen zodat er minder overschotten ontstaan*.
  • Sport- en cultuurverenigingen met en zonder eigen accommodatie gelijkwaardig behandelen*.
  • Direct of zo snel mogelijk speeltoestellen in speeltuin aan de Loolaan in Ruurlo  plaatsen. Gemeentebelangen heeft deze motie niet gesteund omdat er aan vervanging van de speeltoestellen wordt gewerkt.
  • Het organiseren van een informatieavond over onderadvisering in het basisonderwijs en naar aanleiding van deze avond in kaart brengen hoe kansenongelijkheid in het onderwijs kan worden teruggedrongen*.
  • In kaart brengen waar kansenongelijkheid door Corona in de gemeente toeneemt en hierover met een voorstel te komen om kansenongelijkheid terug te dringen*.
  • Ondertekenen van de intentieverklaring Regenbooggemeente en sociale acceptatie van LHBTIQ+ als speerpunt op te nemen in het lokale beleid (raadsbreed gesteund).