Tijdens de behandeling van de perspectiefnota hebben we, samen met CDA, een motie ingediend: Kwiek-beweegroute bij wijkherinrichting.

In de motie hebben we verzocht om bij toekomstige wijkherinrichtingsplannen een Kwiek-beweegroute (zoals in Ruurlo) of een andere vorm van laagdrempelige manier van bewegen op te nemen/te realiseren. Veel fracties stonden positief tegenover deze motie.

De portefeuillehouder, de heer Van Gijssel, gaf aan dat hij dit onderwerp behandeld in de Sportvisie, die na de zomervakantie aan de raad wordt aangeboden.
We hebben de motie aangehouden en niet in stemming gebracht.
We willen alle fracties bedanken voor hun positieve woorden ten aanzien van de motie.