Gemeente belangen stemt in met de Bestuursrapportage 2021.
Een bestuursrapportage is een planning- en controle rapport dat de voortgang laat zien van de begroting van het lopende jaar.
Deze bestuursrapportage laat een overschot zien. Het voorstel van het college is het positieve resultaat van de nog niet bestede projecten over te hevelen naar 2022. Het positieve resultaat wordt gedeeltelijk toegevoegd aan de algemene reserves, onderhoud wegen en aan de egalisatiereserves Afval en Riolering.
Gemeentebelangen Berkelland heeft het college de opdracht meegegeven om bij de begroting (of bij de vaststelling van de leges) inzicht te geven in de hoogte van de egalisatiereserves en als het overschot dermate hoog is met een voorstel te komen voor een andere invulling daarvan.