Afgelopen woensdag 14 oktober 2020 werd een motie van D66, PvdA en OBL over de “Herijking RODE-beleid*” besproken in de raad. Tijdens de avond kwam ook de raadsbrief over de uitwerking van het raadsbesluit evaluatie RODE van 26 mei 2020 aan de orde.

In de raadsbrief staat dat het college binnenkort met de raad in gesprek gaat over windturbines, RODE-beleid en voorwaarden voor participatie. En een belangrijk punt: Windinitiatieven moeten wachten tot er een besluit is genomen over eventuele nieuwe kaders Voor het RODE-beleid.
De motie van D66, PvdA en OBL kreeg geen meerderheid. De punten in de motie worden grotendeels aangepakt zoals in de raadsbrief is weergegeven.

Gemeentebelangen heeft bij het vaststellen van het RODE-beleid – evenals de overige fracties – ingestemd met windenergie en staat daar nog steeds achter. Om onze energie-doelstelling te behalen ontkomen we naar onze mening niet aan windenergie. Destijds dachten we nog niet aan windturbines van 250 meter hoog. Gemeentebelangen wil verder met wind, maar dan op de schaal van Berkelland en ons landschap. Daarbij willen we geen proeftuin zijn/worden voor experimenten met de hoogste windturbines van Nederland.
Gemeentebelangen gaat graag in gesprek over windturbines, RODE-beleid en de voorwaarden voor participatie.

Wij vonden de motie sympathiek, toch heeft zij geen steun gegeven aan de motie. De toezeggingen in de raadsbrief zijn voor Gemeentebelangen op dit moment voldoende.

*RODE-beleid = Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energie-opwekking