In het Algemeen Dagblad van 26 juli 2021 wordt aangegeven dat er ook na corona minder bussen gaan rijden. Omdat er in verband met corona veelvuldig wordt thuisgewerkt, wordt de financiële situatie van bedrijven in het openbaar vervoer moeilijker.
Om die reden zien provincies en vervoersbedrijven zich genoodzaakt te snijden in dienstregelingen van stads- en streekbussen. Door het hele land doen bussen vanaf volgend jaar minder frequent de haltes aan. Sommige trajecten worden zelfs helemaal geschrapt. Provincies stevenen af op 10 procent minder busritten ten opzichte van voor de pandemie, blijkt uit hun plannen.
Gemeentebelangen heeft hierover de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld.
1. Het is ons bekend dat het busvervoer in Berkelland wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie.
Is het de gemeente Berkelland bekend of er ook in de dienstregeling van het busvervoer in en rond Berkelland wordt gesneden?
2. Openbaar vervoer is – vooral voor jongeren en ouderen die geen rijbewijs hebben of niet (meer) kunnen rijden – van groot belang. Het is een levensader, letterlijk een verbinding met de wereld om ons heen. Denk hierbij aan vervoer naar ziekenhuizen, zorgcentra en scholen.
In het kader van energietransitie kan het zijn dat veel centra van grote plaatsen meer en meer voertuigen op fossiele brandstoffen gaan weren. Ook in dat kader is het van belang goede openbaar vervoer voorzieningen te hebben en houden.
Wil de gemeente, door middel van een brief aan de provincie, specifiek benadrukken dat het openbaar vervoer van levensbelang is voor de bewoners van onze kernen?
3. Op dit moment wordt een deel van het vervoer binnen Berkelland uitgevoerd door onze Noaberbus en de buurtbus. Deze draaien vooral op vrijwilligers. Is er zicht op uitbreiding van dit vervoer om de “gaten” die mogelijk door het wegvallen van het openbaar vervoer ontstaan?