Op 9 juni 2020 was er op verzoek van de fracties van Groen Links, PvdA, D66 en Ondernemend Berkelland een extra raadsvergadering. De reden: de financiële situatie van de gemeente, de communicatie hierover en het op 19 mei 2020 gepresenteerde financiële tekort.
Die avond hebben genoemde partijen hun zorgen en vragen toegelicht. CDA, Gemeentebelangen Berkelland en VVD hebben naar aanleiding hiervan geschorst.
De vergadering werd vervolgd op 10 juni.

Onze reactie in eerste termijn:
Gisteravond beperkten we ons tot het korte antwoord ‘schorsen’ omdat ons naar die keuze gevraagd werd. Vooral gebaseerd op het feit om de opmerkingen van de oppositie niet zomaar naast ons neer te willen leggen.
Desondanks zijn en blijft Gemeentebelangen Berkelland van mening dat deze vergadering – op verzoek van GL, D66, PvdA en OBL – wat ons betreft overbodig is. Waarom?
Omdat de wethouder ons op 19 mei nl. al heeft voorbereid op het ontstane tekort en ons heeft voorzien van de planning tot de raadsvergadering (perspectiefnota) op 7 juli 2020.
Hiermee wordt er naar onze mening vanuit het college alles aan gedaan om ons op tijd te laten aanhaken.
Concreet:
a. Het verzoek om deze vergadering is wat ons betreft dus overbodig;
b. Waarom al die bijlages? Overbodig. Deze zijn ter sprake geweest in diverse vormen van vergaderingen, waarvoor ook u was uitgenodigd en daardoor uitgebreid kennis heeft kunnen nemen van de inhoud en consequenties en heeft kunnen deelnemen.
Daarnaast:
c. De uitspraken gisteren door diverse van u begrijpen wij dan ook niet. U roept verwijten richting college – en ook min of meer richting de coalitie – gebaseerd op zaken waarover al in een veel vroeger stadium gesproken is.
d. U probeert nu opnieuw zaken aan de kaak te stellen omdat die niet geheel naar uw smaak verlopen. Terwijl u bij herhaling, vanaf het begin van deze raadsperiode, is verzocht om constructief mee te denken en mee te doen en diverse van u daar naar onze smaak niet altijd gehoor aan gegeven hebt.

Mensen, het college of andere partijen in een kwaad daglicht stellen is gemakkelijk. Het lijkt ons zinvoller dat u constructief mee probeert te doen aan al datgene er ter informatie – ook voor ú – wordt georganiseerd!

We zitten in zwaar financieel weer. Met name voor wat betreft de structurele gelden. Vorig jaar kregen we de opdracht van de provincie om dit jaar een sluitende begroting en meerjarenperspectief te hebben. Vanuit dit college wordt vanaf het begin al geprobeerd om zo transparant mogelijk te zijn en informatie – zelfs als die nog niet definitief is – met ons te delen. GB heeft vertrouwen in de aanpak van het college.

Ten slotte vindt Gemeentebelangen Berkelland dat er te veel op de uitvoering gediscussieerd wordt. Wij moeten meer ruimte en vertrouwen geven aan onze professionals zoals onze medewerkers van de gemeente.

Onze reacties in de tweede termijn:
Naar aanleiding van alle reactie die zijn gegeven wil Gemeentebelangen Berkelland een oproep doen:
1. Laten wij gezamenlijk als raad optrekken om te voorkomen dat de gele kaart van de provincie een rode kaart wordt. Verbinding zoeken tussen coalitie en oppositie is onze ambitie.
2. Kijk niet achterom maar vooruit, denk positief mee. Kijk liever vooruit met als doel te voldoen aan datgene wat de inwoners van Berkelland van ons mogen verwachten.
3. Laten we respect hebben in elkaar en over en weer vertrouwen hebben.
4. Wij als raad zijn er toch voor om deze mooie gemeente gezamenlijk te besturen.

Ondanks de discussie in deze tweede termijn werd door Groen Links, PvdA, D66 en Ondernemend Berkelland een motie van afkeuring ingediend.
Daarin werd de handelswijze van het college afgekeurd omdat de raad én de inwoners niet op transparante wijze zijn geïnformeerd en de raad haar kader stellende, controlerende en volks vertegenwoordigende taken niet kan uitvoeren. De motie is verworpen.

Niet benoemd tijdens de tweede termijn, volgen hieronder nog enkele reacties op vragen in het sociale domein die door de oppositie in eerste termijn werden gesteld.
• Oplopende tekorten in de zorg
Ja, er is een groot tekort binnen sociaal. En ja, we hebben afgesproken dat het binnen sociaal opgelost moet worden met de middelen die we daarvoor krijgen. Ware het niet dat als je dat gaat uitvoeren er bijzonder veel gekort moet worden in de zorg met alle gevolgen van dien. Aan de andere kant hebben we afgesproken dat eenieder de zorg moet krijgen die men “nodig” heeft. Dit staat haaks op de vorige uitspraak om het binnen sociaal op te lossen.
Er moet degelijk op termijn bezuinigd worden op de zorg. We zullen daarbij in samenspraak met de bewoners en in samenwerking met alle raadsfracties verstandige keuzes in moeten gaan maken.
• Het PGB tarief.
Zoals in het beleidsstuk is opgenomen: “een PGB moet toereikend zijn om de juiste zorg te verstrekken (in te kopen)”. Lijkt ons duidelijk. Daarbij is het zo dat de grootte van een PGB net zo groot is als wat normaliter in ZIN (zorg in natura) verstrekt zou worden. Een PGB zal dus nooit lager liggen dan een ZIN dus kan men ook via een PGB voldoende zorg inkopen. Belangrijk is daarbij dat men de administratieve last van een PGB wel moet kunnen dragen, anders krijg je het niet toegewezen. Gemeentebelangen stelt zich op het standpunt dat we slimmer moeten organiseren en participatie moeten versterken om aan de zorgvraag in de (nabije) toekomst te kunnen beantwoorden.
Uitgangspunt om het volledige tekort binnen het sociaal domein op te lossen, JA mits we (zoveel mogelijk) aan de uitspraak “zorg wie dat nodig heeft” niet voorbij gaan.

Gemeentebelangen Berkelland wil afsluiten met de wens om samen met álle fracties én het college te werken aan een duurzaam, toekomstbestendig sociaal domein. Dát is in het belang van onze inwoners.