Op 28 juni 2022 heef de gemeenteraad het bestemmingsplan* “Buitengebied Berkelland 2020” vastgesteld. Tijdens de termijn van beroep zijn een aantal beroepschriften ingediend. Ook zijn er twee verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend. Om die redenen is het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” nog niet in werking getreden op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingetrokken. Het andere verzoek is niet-ontvankelijk verklaard. Hierdoor zijn er geen verzoeken om voorlopige voorziening meer in behandeling en is het bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” op 28 oktober 2022 in werking getreden.

De ingediende beroepschriften moeten nog wel worden behandeld. Pas dan is het bestemmingsplan onherroepelijk. Het in werking getreden bestemmingsplan geldt al wel als toetsingskader voor aanvragen om omgevingsvergunning die na 28 oktober 2022 warden ingediend.

Dat betekent dat voor het hele buitengebied nu de zelfde regels gelden. Dat geeft duidelijkheid voor onze inwoners en ondernemers.


*
In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat bijvoorbeeld aangegeven hoeveel, hoe groot en hoe hoog ergens mag worden gebouwd en geeft een bestemmingsplan aan iedere locatie een bestemming, bijvoorbeeld ‘wonen’ of ‘bedrijf’.