Weer fysiek vergaderen, wat is dat prettig na alle vergaderingen via het beeldscherm. Tijdens de begrotingsraad heeft Gemeentebelangen
aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:
Inwoners waarderen het wonen in Berkelland met een ruime 8,
Veel jongeren willen in Berkeland blijven wonen,
Bouwen van woningen voor jongeren EN ouderen,
Transformeren bestaande panden tot woningen,
Biodiversiteit en het watertakenplan in relatie tot klimaat,
Hoe ziet het platteland van Berkelland er over 10-20 jaar uit en hierover in gesprek blijven met agrariërs,
Aandacht voor drugsgebruik en voorlichting hierover
Energie besparen en isoleren en aandacht voor energiearmoede,
Meer regie in de energietransitie,
Het besluit waarin alle ontwikkelingen rond windenergie “on hold’ zijn gezet,
Sport en bewegen is goed voor sociale gezondheid,
Onze zorgen over de werkdruk op het gemeentehuis, Ook zij er 4 moties ingediend. Hieronder de motie met de indiener tussen haakjes, daaronder de reactie van Gemeentebelangen.

 • M 21-25 – weggestemde woningen weer terug bestemmen (OBL)
  Deze motie hebben we niet gesteund, ieder die plannen heeft, kan deze indienen volgens de gangbare procedure.
 • M 21 – 27 – voorrang voor “eigen” inwoners bij nieuwbouwprojecten (D66)
  Dit gebeurt al voor een deel, het verzoek is op samen met inwoners te kijken naar het realiseren van plannen. Deze motie hebben we gesteund.
 • M 21 28 – Kwik-start app voor jongeren vullen / promoten (PvdA, GL en D66)
  Deze app geeft veel waardevolle informatie voor jongeren. Gemeentebelangen vindt dit wel sympathiek, maar op dit moment overbodig. De Berkellandwijzer geeft dezelfde informatie.
  Zoals nu opgenomen in de motie geeft het in de uitvoering te veel druk op de organisatie. Deze motie hebben we niet gesteund.
 • M 21-29 – Afspraken participatie (PvdA, GL, D66, CDA, VVD, OBL)
  Gemeentebelangen is zeker voor participatie. We zijn van mening dat we eerst de adviezen van de rekenkamer willen afwachten.
  Gemeentebelangen heeft tegen gestemd met stemverklaring:
  Gemeentebelangen Berkelland wil benadrukken dat we participatie van het grootste belang vinden
  Wij kunnen ons vinden in de argumentatie van de portefeuillehouder, ook vanwege de werkdruk bij de organisatie zoals wij al eerder hebben benoemd.

Als laatste was er nog een motie vreemd aan de agenda:
M 21-26 – afsluiting Maandagsdijk voor gemotoriseerd verkeer (VVD) –
Het verzoek is het verkeersbesluit in te trekken.
Naar onze mening draagt het afsluiten van de Maandagsdijk voor gemotoriseerd verkeer bij aan het verder ontwikkelen van natuur in het Stelkampsveld / Natura2000. Bewoners kunnen hun woning/bedrijf nog steeds met gemotoriseerd verkeer bereiken. Recreatief verkeer (fietsers/wandelaars) kunnen gebruik maken van de Maandagsdijk.
Onze fractie was verdeeld over dit onderwerp. Er heeft een hoofdelijke stemmen plaatsgevonden. Gemeentebelangen stemde met 4 stemmen tegen deze motie, met 1 stem voor deze motie.

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de begroting voor 2022.