Op 8 en 9 november 2022 heeft de raad de begroting behandeld. Gemeentebelangen heeft aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

De begroting is sluitend voor de jaren 2023 t/m 2026. Maar daarna is het heel onzeker. Daarvoor zijn een aantal oorzaken zoals Corona, de oorlog in Ukraine, het asielbeleid, stikstofproblematiek, hoge energiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en vooral ook onduidelijkheid over de compensatie vanuit het Rijk voor de kosten van de jeugdzorg. Wij maken ons daarover grote zorgen. Ook over de consequenties voor onze inwoners en ondernemers.
Bij het bouwen van woningen voor jongeren EN ouderen vragen wij aandacht voor flexibel bouwen.

We missen ons speerpunt Lokaal doen wat lokaal kan in de begroting. Dat is – zeker nu onze ondernemers het moeilijk hebben – van groot belang voor ons allemaal. We vragen nadrukkelijk aandacht voor participatie van onze inwoners en ondernemers. Verder vragen we aandacht voor een aantrekkelijke woonomgeving met goede bereikbaarheid en groen dat kan groeien in ons nieuwe klimaat.

We vragen hoe het college denkt om gaan met de aankomende transitie van het landelijk gebied en hoe zorgt Berkelland voor de integratie van deze landelijke opgaven met de lokale opgaven? GB vindt het noodzakelijk dat er een integrale visie voor ons buitengebied wordt opgesteld die perspectief biedt voor onze inwoners en ondernemers. Daarin moet de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland voor de toekomst worden gewaarborgd.

Energie besparen blijft een belangrijk punt. Daarna isoleren en energie opwekken. Daarbij hebben we ook oog energiearmoede,

Sport en cultuur is het cement van de samenleving. SPort werkt ook preventief. Op het gebied van zorg dienen we een motie in waarbij WMO indicaties voor onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk worden gemaakt.

We sluiten af met zorgen over de werkdruk in het gemeentehuis en de krapte op de arbeidsmarkt.

Gemeentebelangen heeft ingestemd met de begroting voor 2023.

Moties
TIjdens de begrotingsraad zijn er een aantal moties ingediend. Hieronder de motie (met de indiener tussen haakjes) en daarbij de reactie van Gemeentebelangen Berkelland.

  • M 22-16 – overwinst dividend Twence gebruiken voor inwoners die het financieel moeilijk hebben (D66). GB stemt voor. De motie is aangenomen
  • M 22-17 – bouwmogelijkheden die eerder weggestemd zijn benutten – Bekendmaken in Berkelbericht (D66). GB stemt voor. De motie is aangenomen.
  • M 22-19 – WMO indicaties voor onbepaalde tijd binnen de Wmo mogelijk te maken (GB). Onze eigen motie, mede ingediend door bijna alle partijen en gesteund door alle partijen en is aangenomen.
  • M 22-21 – pilottafel initiatieven, initiatieven van inwoners , zgn burger- initiatieven (PvdA). GB is groot voorstander en stemt voor. Helaas zijn er te weinig stemmen. De motie is niet aangenomen.
  • M 22-23 – bedrijfsdaken verplicht gereedmaken voor zonnepanelen (GL). Wij vinden het een mooi initiatief, motie is naar onze mening overbodig, dit wordt in het Energie Uitvoerings Programma 3 geregeld. GB stemt tegen. De motie is wel aangenomen.
  • M 22-24 – toeristenbelasting vanaf 2024 verhogen met inflatie (GL). GB is van mening dat toeristen hun bijdragen beten direct aan lokale ondernemers kunnen betalen. GB stemt tegen. De motie is wel aangenomen.
  • M 22-25 – Groene keuzes in onze ruimtelijke ordening (GL). GB is voor nieuwe groene technieken in de bouw. GB stemt voor. Er is hier een gelijk aantal stemmen 13 voor/13 tegen. De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.

Hierbij de link naar de tekst van onze algemene beschouwing op de begroting: Algemene beschouwing GB