De begroting is een logisch vervolg op de perspectiefnota 2021 die in juni 2020 is besproken. Het lijkt tegenstrijdig: bezuinigen terwijl je een flink bedrag in de algemene reserve hebt zitten.
Waar het in deze begroting om gaat is dat de reguliere inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn met als resultaat een op termijn sluitende begroting. Gemeentebelangen is van mening dat deze begroting hier aan voldoet. Daarbij wordt met gelden uit de algemene reserves de plannen uit het collegeprogramma “Samen investeren in Berkelland” gerealiseerd.
Gemeentebelangen Berkelland heeft ingestemd met de begroting 2021.
We hebben tijdens de begrotingsraad onze volgende punten onder de aandacht gebracht:

Wonen.
De woningbouwplannen voor zowel de grote als de kleine kernen zijn aangepast en bieden meer mogelijkheden. Dit is een duidelijk verschil met vorig jaar, desondanks blijft de woningmarkt vooral voor senioren en starters onder druk staan en blijft er een mismatch tussen vraag en aanbod, ook tussen koop en huur.
Ook vereenzaming van blijft een ontwikkeling die alle aandacht behoeft.) Creatieve/innovatieve woonvormen kunnen mogelijk een oplossing bieden om dit tegen te gaan.

Groen
Naar aanleiding van de motie Meer bomen en Kleine bossen is €540.000 opgenomen voor het realiseren van nieuwe natuur. Gemeentebelangen is hier groot voorstander van.
Wij vinden groen én extra groen van groot belang voor de gezondheid van onze inwoners.

Zorg
Belangrijk uitgangspunten voor Gemeentebelangen is: ‘wie zorg nodig heeft, moet die krijgen’ en ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. In de afgelopen maanden hebben we geconstateerd dat investeren aan de “voorkant” rendement oplevert bij de uitvoering.

Werk en inkomen
Samen aan het stuur: één uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen binnen het sociaal domein. Ook de uitvoering van minimaregelingen en schuldhulpverlening wordt geïntegreerd in de gemeentelijke loketten.
Gemeentebelangen vind dat Iedereen mee moet kunnen doen naar eigen vermogen en daar waar nodig met ondersteuning.

Werken en ondernemen
Ondanks corona zien we sterke ondernemers in Berkelland. Er ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen, dit zijn uitstekende ontwikkelingen die bijdragen aan een gezonde toekomst voor onze gemeente. Onze inwoners kunnen daarbij helpen. Juist nu roepen wij hen op om lokaal te doen wat lokaal kan. Steun onze lokale ondernemers.
Duurzaamheid en energie
Voor Berkelland energieneutraal in 2030 moet er nog heel wat gebeuren.
Gemeentebelangen kiest voor: eerst isoleren, dan zon op dak, vervolgens zonneparken en tenslotte wind. Dat laatste is een beladen onderwerp.
In de raad van oktober 2020 is aangegeven dat er meer kaders nodig zijn voor het realiseren van duurzame energieopwek. Én is besloten om alle ontwikkelingen rond windenergie “on hold’ te zetten.
Bij de vaststelling van het RODE-beleid in 2018 hebben we geconcludeerd niet aan te zullen ontkomen. Dat vinden we nog steeds, maar daarbij denken wij niet direct aan veel hogere exemplaren tot wel 250 meter, waarvan nu sprake is.
Daarnaast blijft de verduurzamingsopgave van het bestaande particuliere vastgoed een zorgpunt voor Gemeentebelangen.

Sport en cultuur
Gemeentebelangen is blij met het lokaal sportakkoord. Een beleid dat ook ingezet kan worden als sturingsmiddel voor de zorg: preventie, gezonde jeugd en bewegen voor doelgroepen. Juist nu zien wij hoe belangrijk sport is, ook voor de sociale samenhang.
Heeft het college al signalen ontvangen dat verenigingen in de problemen komen en zijn er mogelijkheden om dat te voorkomen?
En dan cultuur. De voorgestelde bezuiniging met name hierop zit Gemeentebelangen dwars. Er is wel incidenteel geld vrijgemaakt om samen met de cultuursector te kijken naar een structureel goede invulling voor de toekomst.