Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over het busvervoer.
Inmiddels hebben wij een reactie op de vragen ontvangen.
Vraag:
Het is ons bekend dat het busvervoer in Berkelland wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie.
Is het de gemeente Berkelland bekend of er ook in de dienstregeling van het busvervoer in en rond Berkelland wordt gesneden?
Zo ja, op welke trajecten?
Zo nee, wilt u dit dan bij de Provincie navragen?
Antwoord (in te vullen door college):
Navraag bij de provincie Gelderland heeft uitgewezen dat niet wordt bezuinigd op het busvervoer in de gemeente Berkelland. Het enige dat met de nieuwe dienstregeling wijzigt, is dat de directe verbinding tussen Borculo en Deventer komt te vervallen; in de nieuwe dienstregeling is reizen tussen de twee plaatsen mogelijk door middel van een overstap op een andere lijn (met een betere aansluiting op het treinstation Zutphen)

Vraag:
Openbaar vervoer is – vooral voor jongeren en ouderen die geen rijbewijs hebben of niet (meer) kunnen rijden – van groot belang. Het is een levensader, letterlijk een verbinding met de wereld om ons heen. Denk hierbij aan vervoer naar ziekenhuizen, zorgcentra en scholen.
In het kader van energietransitie, het kan zijn dat veel centra van grote plaatsen meer en meer voertuigen op fossiele brandstoffen gaan weren. Ook in dat kader is het van belang goede openbaar vervoer voorzieningen te hebben en houden.
Wil de gemeente, door middel van een brief aan de provincie, specifiek benadrukken dat het openbaar vervoer van levensbelang is voor de bewoners van onze kernen?

Antwoord:
In ons contact met de provincie Gelderland geven wij altijd aan dat voor inwoners van de gemeente Berkelland die niet zelf over een auto of een ander vervoermiddel kunnen beschikken goed busvervoer van groot belang is. Wij zien zelf op dit moment geen aanleiding om dit nogmaals te onderschrijven per brief.

Vraag:
Op dit moment wordt een deel van het vervoer binnen Berkelland uitgevoerd door onze Noaberbus en
de buurtbus. Deze draaien vooral op vrijwilligers. Is er zicht op uitbreiding van dit vervoer om de “gaten” die mogelijk door het wegvallen van het openbaar vervoer ontstaan?
Zo ja, hoe wordt dit vorm gegeven.

Antwoord:
Met het oog op mogelijke bezuinigingen in het reguliere lijnvervoer onderzoeken wij als gemeente hoe en op welke wijze het aanvullend vervoer hierin een rol kan vervullen. Het verplicht aanvullend vervoer (WMO-gerelateerd waar de gemeente zorg voor draagt) is bij wet geregeld en hebben wij met de andere Achterhoekse gemeenten in ZOOV ondergebracht.

Andere vormen van aanvullend vervoer op de lijnbussen, zoals de buurtbus, de Naoberbus, de Vlearmoesbus, de electrocar, Valys en vervoersdienst Berkelland (lijst is niet uitputtend) worden grotendeels uitgevoerd met de inzet van vrijwilligers. Voor deze vrijwillige vervoersdiensten draagt de gemeente niet financieel bij. Wij zullen met hen in overleg treden op het moment dat een grotere inzet van deze vrijwilligers nodig is.

Voor het promoten van deze vrijwillige vervoersdiensten dragen wij bij door het plaatsen van artikelen en berichten in bijvoorbeeld BerkelBericht, de Berkellandwijzer en sociale media.

Zo nee, kunt u aangeven wat kan worden ondernomen om de bereikbaarheid voor onze inwoners op peil te houden.

Antwoord:
Wij volgen kritisch de ontwikkelingen over zowel het lijnvervoer als het alternatieve vrijwilligersvervoer en indien nodig ondernemen wij actie. Op deze wijze verwachten wij goed de mogelijkheden in beeld te houden voor onze inwoners die genoodzaakt zijn gebruik te maken van vrijwillige vervoersdiensten (of andere vormen van vervoer) en dat zij hierin worden ondersteund.

Naar aanleiding van deze reactie hebben we nog een vervolgvraag gesteld:
U geeft aan dat “er niet wordt bezuinigd op het busvervoer in de gemeente Berkelland. Het enige dat met de nieuwe dienstregeling wijzigt, is dat de directe verbinding van Borculo naar Deventer komt te vervallen”.
Er zijn veel scholieren/studenten die vanuit Berkelland in Deventer op school gaan. U geeft aan dat in de nieuwe dienstregeling is reizen tussen de twee plaatsen mogelijk is door middel van een overstap op een andere lijn (met een betere aansluiting op het treinstation Zutphen). Met andere woorden, de rechtstreekse verbinding vervalt, scholieren moeten in Zutphen overstappen van de bus naar de trein.
Wij verwachten dat dit, naast het ongemak (langere reistijd en overstap), ook hogere kosten met zich meebrengt. Bent u dat met ons eens?
Zo ja, wil de gemeente dit door middel van een brief aan de provincie onder de aandacht te brengen, zowel vanwege het ongemak als ook vanwege de hogere reiskosten voor scholieren (die immers geen andere mogelijk hebben dan met het openbaar vervoer te reizen).