Anjo Bosman

Allereerst wens ik iedereen alle goeds voor 2020. Gezondheid, liefde en respect voor elkaar. Dat zijn toch dingen die het belangrijkst zijn in ons leven.

In mijn vorige stuk heb ik u belooft om mee te nemen bij de ontwikkelingen in Berkelland en in mijn portefeuille.

Sport: “transformatieplan sport”.

Sportverenigingen kunnen per 1-1 2020 , zelf eenmalig aanvragen:

  • Subsidie aanvragen voor ondersteuning van vrijwilligers,
  • Subsidie voor 60+ leden en kwetsbare doelgroepen,
  • Men kan een extra bonus subsidie voor jeugdleden aanvragen en
  • Men kan een bijdrage aanvragen voor toekomstige investeringen voor sportaccommodaties.

Per 1-10-2020 kan men een beroep doen op het zgn. transformatieplan.( aanpassingen om verenigingen /organisaties samen toekomstbestendig te maken)

Hiervoor dient een sportvereniging een plan in te leveren met onderbouwing hoe men de toekomstbestendigheid gestalte wil geven. Hiervoor kan men voor het opstellen van een plan steun krijgen van de SFB ( Sportfederatie Berkelland) en Achterhoek in Beweging.

Dit plan is goed gekeurd door de raad.

Lokaal sportakkoord:

“Sport is meer “ is ons devies . Hier werken we samen met de SFB, Achterhoek in Beweging en Beweegwijs en maatschappelijke organisaties. Aandacht voor jongeren, kwetsbare groepen en ouderen hebben prioriteit. Een gezonde leefstijl, vitale werknemers, unieke sporters zijn onze aandachtsvelden.

Onderwijs:

In Berkelland hebben we een schouw gehouden naar kwaliteit en functionaliteit van schoolgebouwen. Samen kijken we met scholen naar de uitkomsten, naar de toekomstvisie per organisatie, spreiding van het aanbod, de samenhang met andere partners in een dorp/kern en de duurzaamheid van een accommodatie. We proberen waar mogelijk de kinderopvang te integreren bij nieuwbouw of renovatie. Ook is er aandacht voor het zogenaamde 10-14 jarige onderwijs.( een doorlopende leerlijn, een samenwerking met PO en VO)

  • In december 2019 heeft de raad besloten om de aanvraag huisvesting voor een nieuwbouw van het integraal kind centrum het Simmelink in Eibergen (school en kinderopvang) en een nieuwe gymzaal ( 252m2)  bij het Simmelink goed te keuren.

Door constructief en intensief te overleggen met het bestuur van het Simmelink ( Deltagroep) en Humanitas ( kinderopvang) ligt er een mooi plan voor Eibergen dat toekomstbestendig is.

 Cultuur: diverse projecten zijn opgestart:

Een nieuwe tijd een samenwerking door 11 gemeenten in de Achterhoek over  bijzonder erfgoed  uit de wederopbouwperiode.

  • Project Erfgoed educatie We maken cultureel erfgoed toegankelijker voor kinderen, we starten met erfgoed-educatie o.a. voor het ontwikkelen van competenties bij leerlingen. Hierbij valt te denken aan onderzoekvaardigheden, presenteren en samenwerken. Erfgoed is onze cultuurhistorie en onze afkomst. Het is belangrijk om dit te delen met de jeugd.
  • “Kerken visie” stellen we op, toekomstbestendigheid en functie van kerken, deze visie krijgt een plek in de nieuwe cultuurnota.
  • Cultuurvisie Berkelland wordt opgesteld met het werkveld, toekomstbestendigheid en samenwerking zijn daar thema’s.
  • Bij deze visieontwikkelingen maken we zoveel mogelijk gebruik van subsidies.

 Ambitiegericht beheer van de openbare ruimte:

Ambitiegericht beheer d.w.z. in onze organisatie overleggen met omwonenden/inwoners  over projecten als herinrichting van parken, wegen, groen. Maar ook hoe gaan we om met droogte, wateroverlast, klimaatadaptatie etc. Voorbeelden zijn: o.a. herinrichting Gelselaar, Alexandrinalaan, Wijk Nieuwboer, Cycloonpark, Hambroekpark, Klaashofweg,  herinrichting oude N18.
Mooie voorbeelden van een andere manier van werken, voor en met inwoners.

Gemeentelijke gebouwen: Villa Smits

In 2018 hebben we dit rijksmonument verkocht. In de realiseringsovereenkomst stond dat men de verbouwing klaar moest hebben voor 1-1- 2020. Daar heeft het college een jaar uitstel verleend. Door een subsidieaanvraag bij de provincie was het niet mogelijk om eerder te starten met de verbouwing en daardoor was de eerdere datum voor realisering van het project niet reëel. De subsidie is toegekend en men kan nu voortvarend aan de slag  met het “Huis van de Verbinding” Villa Smits.

Bezuinigen van structurele middelen “Berkelland in Balans

Wat mij enigszins zorgen baart is het structurele financiële tekort van de gemeente. Dat betekent een pas op de plaats en goed nadenken waar we de tekorten kunnen terugbrengen. Dat betekent niet dat we de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Berkelland uit het oog verliezen. En dat we vergeten om inwoners mee te nemen in dit proces.

Wij hebben daarvoor een enquête uitgezet en veel inwoners hebben daarop geantwoord.( representatief )

We hebben thema’s opgesteld waar we met ervaringsdeskundigen graag praten of zaken slimmer, efficiënter of preventiever georganiseerd kunnen worden. Daarbij meenemend  dat we ook kijken naar voorbeelden in andere gemeenten.

Dat betekent dus niet dat er op die onderwerpen meteen  gekort gaat worden of dat we de leefbaarheid zwaar gaan aantasten. Mocht u vragen hebben neem dan svp contact op met onze fractie dan leggen we het graag uit hoe wij zaken zien.

Als gebiedswethouder Eibergen , Beltrum etc heb ik, al dan niet met collega’s, in 2018/2019 o.a. bezocht:

Lichtplan Oude Mattheus Eibergen, opstart klompen pad Rekken, Hupsel kennismaking en convenant tekenen, Bezoek kruidentuin, Inspiratiebijeenkomst “Aantrekkelijk Rekken”, verkenning Eibergen op de fiets, Opening kermis Voor Beltrum,TBS kliniek Oldenkotte, Ledenvergadering RvO Beltrum, Survival Beltrum, Gezondheidscentrum Eibergen, Kennismaken en tekenen convenant Holterhoek.  Verosol Eibergen, VMK-team Eibergen kennismaken. Museum de Scheper, Berkellanddag in het Spieker, Openluchttheater Eibergen kennismaken, Parlijn Eibergen.

Bijeenkomst van Achterhoek in Beweging in o.a. Beltrum met Maurits von Martels kamerlid CDA om voorbeelden te geven van  toekomstbestendige sportverenigingen.

Zomaar een greep en zeker niet volledig om het verbindend besturen goed in te vullen.

Verder probeer ik ook in 2020 zoveel mogelijk op uitnodigingen in te gaan van belangenverenigingen, sport/cultuur, wijken /straten om op te halen wat er leeft. Op social media hou ik u zoveel mogelijk op de hoogte. Mocht u vragen ,opmerkingen of suggesties hebben dan hoor ik ze graag!

Tot de volgende keer!

Vriendelijke groet,

Anjo Bosman

Wethouder Gemeentebelangen Berkelland.

23-1-2020

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Meer dan een jaar wethouder van Berkelland voor Gemeentebelangen Berkelland. Een prachtige job waarbij ik me voel als een “vis in het water”. Het is een mooie uitdaging en het gedachtengoed van Gemeentebelangen Berkelland kan ik er goed in kwijt. In een collegiaal bestuur werken we als wethouders van Berkelland fijn samen.

Het is goed om u als lezer op de site van GB op de hoogte te houden. Dit overzicht is lang niet volledig maar ik neem u mee met enkele zaken uit mijn portefeuille.

Watertakenplan/watervisie (gerealiseerd en aangenomen in de raad)

Een integraal plan waarbij we aandacht hebben voor klimaat, milieu, water, droogte en daarbij oplossingsgericht werken. We brengen alles in kaart middels hittestresstesten en regenwaterstructuurplannen en  koppelen data aan elkaar. Natuurlijk  blijft het onderhoud van rioolgemalen en het uitvoeren van het basisrioleringsplan  ook onze taak .

We werken we nauw samen met het Waterschap Rijn IJssel en Vitens. 

Afval: (gerealiseerd en aangenomen in de raad)

De VANG doelstelling ( = van afval naar grondstof )  is afgesproken in de gemeenteraad en een andere manier van afvalscheiding is daardoor ingevoerd. Het doel is om per huishouden minder restafval te produceren door bronscheiding.

Het is een grote verandering in afvalscheiding die zeker een gewenningsperiode nodig heeft. We zien nu al wel dat de aantal kilo’s restafval minder wordt. Inwoners betalen voor de grote of kleine grijze container. Daarnaast krijgt men gratis

een groene container voor gft, papier wordt opgehaald, luiers kunnen worden ingeleverd, voor incontinentiemateriaal bieden we maatwerk per aanvraag, kleding kan worden ingeleverd, idem voor  flessen. Bohero en Aktief halen 2e handsspullen bij u op voor recycling. Bovenstaande geldt niet voor bedrijfsafval of organisaties, deze betalen geen afvalstoffenheffing.

Zwerfaval:

We hebben aandacht voor zwerfafval, we hebben een zwerfafvalpanel ingesteld en werken samen met diverse verzamelaars( vrijwilligers) van zwerfafval.

Wijk en kerngericht werken.

Om de leefbaarheid in Berkelland te verhogen hebben we het wijk en kerngericht werken ingesteld. Inwoners/bedrijven/organisaties, verenigingen en instellingen worden meer verantwoordelijk voor hun eigen wijk/kern.

I.s.m. de contactfunctionarissen per kern kan men ideeën/ plannen aandragen en dit samen uitwerken.

Noaberfonds: (aangenomen in de raad)

vanaf 1 september 2019 staat het Noaberfonds Berkelland open. Dit fonds heeft ook als doel de leefbaarheid te vergroten, Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen etc. De criteria zijn o.a. bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, breed draagvlak en het mag geen commerciële organisatie zijn.

Voor iedereen met een plan is het mogelijk om gebruik te maken van een wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. Inwoners worden op weg geholpen met het indienen van een aanvraag.

Maak daar s.v.p. gebruik van, heeft u een goed plan en er is draagvlak voor, kom er mee. 

Sport is meer! ( traject met raad, organisaties en verenigingen ) nog in uitvoering.

We hebben een regionaal sportakkoord afgesloten met Achterhoek in Beweging. (website)

Daarnaast werken direct samen met Beweegwijs  (website), de Sportfederatie Berkelland (website) om sport als middel in te zetten in het onderwijs, verenigingsleven en andere maatschappelijke organisaties. Naast het sportief bezig zijn  hebben we aandacht voor eenzaamheid, uniek sporten, talent ontwikkelingen, deskundigheidsbevordering bij verenigen, andere doelgroepen en toekomstbestendigheid bij verenigingen.

Cultuur ( nog in uitvoering)

De raad heeft kunnen kiezen uit verschillende scenario’s hoe we het nieuwe cultuurbeleid gaan aanpakken. We willen het culturele speelveld en het erfgoedbezit in kaart brengen om samen het nieuwe beleid vorm te geven. We behouden wat goed is en waar we vernieuwend en toekomstgericht kunnen zijn zal dit samen met de samenleving en raadsleden ingericht worden. 

Inkoop duurzame energie (aangenomen door de raad) 

Samen met de raad hebben we middels een informatie avond en een discussie avond de kaders opgesteld voor duurzame energie. Een mooi proces waarbij duurzaamheid voorop stond.

Verkoop gemeentelijke gebouwen: 

Villa Smits in Eibergen en De Meijer in Neede  zijn al verkocht en er komt in september een bidbook voor de verkoop van de Willibrordusschool in Ruurlo.

Biodiversiteit en ecologisch bermbeheer.( nog in uitvoering)

Berkelland heeft meer aandacht voor biodiversiteit en we gaan over tot ecologisch bermbeheer waar mogelijk. In goed overleg met de VAN en LTO en andere organisaties overleggen we de aanpak. Samen met de raad en onze inwoners willen we dit beleid inhoud geven.

Dit overzicht van mijn werkzaamheden  is niet volledig en ik wil u dan ook regelmatig op de hoogte houden van mijn werk als wethouder. Het verbindend besturen, de taak van de gebiedswethouder en de diverse contacten met de inwoners zal ik een volgende keer met u bespreken.

Mocht u tips hebben dan horen we dat graag bij Gemeentebelangen Berkelland. “Lokaal doen wat lokaal kan”

Vriendelijke groet,

Anjo Bosman
Wethouder Gemeentebelangen Berkelland.