Meer dan een jaar wethouder van Berkelland voor Gemeentebelangen Berkelland. Een prachtige job waarbij ik me voel als een “vis in het water”. Het is een mooie uitdaging en het gedachtengoed van Gemeentebelangen Berkelland kan ik er goed in kwijt. In een collegiaal bestuur werken we als wethouders van Berkelland fijn samen.

Het is goed om u als lezer op de site van GB op de hoogte te houden. Dit overzicht is lang niet volledig maar ik neem u mee met enkele zaken uit mijn portefeuille.

Watertakenplan/watervisie (gerealiseerd en aangenomen in de raad)

Een integraal plan waarbij we aandacht hebben voor klimaat, milieu, water, droogte en daarbij oplossingsgericht werken. We brengen alles in kaart middels hittestresstesten en regenwaterstructuurplannen en  koppelen data aan elkaar. Natuurlijk  blijft het onderhoud van rioolgemalen en het uitvoeren van het basisrioleringsplan  ook onze taak .

We werken we nauw samen met het Waterschap Rijn IJssel en Vitens. 

Afval: (gerealiseerd en aangenomen in de raad)

De VANG doelstelling ( = van afval naar grondstof )  is afgesproken in de gemeenteraad en een andere manier van afvalscheiding is daardoor ingevoerd. Het doel is om per huishouden minder restafval te produceren door bronscheiding.

Het is een grote verandering in afvalscheiding die zeker een gewenningsperiode nodig heeft. We zien nu al wel dat de aantal kilo’s restafval minder wordt. Inwoners betalen voor de grote of kleine grijze container. Daarnaast krijgt men gratis

een groene container voor gft, papier wordt opgehaald, luiers kunnen worden ingeleverd, voor incontinentiemateriaal bieden we maatwerk per aanvraag, kleding kan worden ingeleverd, idem voor  flessen. Bohero en Aktief halen 2e handsspullen bij u op voor recycling. Bovenstaande geldt niet voor bedrijfsafval of organisaties, deze betalen geen afvalstoffenheffing.

Zwerfaval:

We hebben aandacht voor zwerfafval, we hebben een zwerfafvalpanel ingesteld en werken samen met diverse verzamelaars( vrijwilligers) van zwerfafval.

Wijk en kerngericht werken.

Om de leefbaarheid in Berkelland te verhogen hebben we het wijk en kerngericht werken ingesteld. Inwoners/bedrijven/organisaties, verenigingen en instellingen worden meer verantwoordelijk voor hun eigen wijk/kern.

I.s.m. de contactfunctionarissen per kern kan men ideeën/ plannen aandragen en dit samen uitwerken.

Noaberfonds: (aangenomen in de raad)

vanaf 1 september 2019 staat het Noaberfonds Berkelland open. Dit fonds heeft ook als doel de leefbaarheid te vergroten, Jaarlijks is er een budget beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, verenigingen etc. De criteria zijn o.a. bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving, breed draagvlak en het mag geen commerciële organisatie zijn.

Voor iedereen met een plan is het mogelijk om gebruik te maken van een wekelijks spreekuur in het gemeentehuis. Inwoners worden op weg geholpen met het indienen van een aanvraag.

Maak daar s.v.p. gebruik van, heeft u een goed plan en er is draagvlak voor, kom er mee. 

Sport is meer! ( traject met raad, organisaties en verenigingen ) nog in uitvoering.

We hebben een regionaal sportakkoord afgesloten met Achterhoek in Beweging. (website)

Daarnaast werken direct samen met Beweegwijs  (website), de Sportfederatie Berkelland (website) om sport als middel in te zetten in het onderwijs, verenigingsleven en andere maatschappelijke organisaties. Naast het sportief bezig zijn  hebben we aandacht voor eenzaamheid, uniek sporten, talent ontwikkelingen, deskundigheidsbevordering bij verenigen, andere doelgroepen en toekomstbestendigheid bij verenigingen.

Cultuur ( nog in uitvoering)

De raad heeft kunnen kiezen uit verschillende scenario’s hoe we het nieuwe cultuurbeleid gaan aanpakken. We willen het culturele speelveld en het erfgoedbezit in kaart brengen om samen het nieuwe beleid vorm te geven. We behouden wat goed is en waar we vernieuwend en toekomstgericht kunnen zijn zal dit samen met de samenleving en raadsleden ingericht worden. 

Inkoop duurzame energie (aangenomen door de raad) 

Samen met de raad hebben we middels een informatie avond en een discussie avond de kaders opgesteld voor duurzame energie. Een mooi proces waarbij duurzaamheid voorop stond.

Verkoop gemeentelijke gebouwen: 

Villa Smits in Eibergen en De Meijer in Neede  zijn al verkocht en er komt in september een bidbook voor de verkoop van de Willibrordusschool in Ruurlo.

Biodiversiteit en ecologisch bermbeheer.( nog in uitvoering)

Berkelland heeft meer aandacht voor biodiversiteit en we gaan over tot ecologisch bermbeheer waar mogelijk. In goed overleg met de VAN en LTO en andere organisaties overleggen we de aanpak. Samen met de raad en onze inwoners willen we dit beleid inhoud geven.

Dit overzicht van mijn werkzaamheden  is niet volledig en ik wil u dan ook regelmatig op de hoogte houden van mijn werk als wethouder. Het verbindend besturen, de taak van de gebiedswethouder en de diverse contacten met de inwoners zal ik een volgende keer met u bespreken.

Mocht u tips hebben dan horen we dat graag bij Gemeentebelangen Berkelland. “Lokaal doen wat lokaal kan”

Vriendelijke groet,

Anjo Bosman
Wethouder Gemeentebelangen Berkelland.