Kandidatenlijst 2022 

1. Anjo Bosman, Borculo

1. Anjo Bosman, Borculo

Lijsttrekker

Als lijsttrekker van Gemeentebelangen Berkelland vind ik onze onafhankelijkheid heel belangrijk. Wij “Doen lokaal wat lokaal kan” en werken regionaal samen, maar altijd met het belang van Berkelland en onze inwoners voorop. Niet Den Haag stuurt ons, maar de inwoners van Berkelland!

Het is belangrijk om transparant te zijn en je inwoners het vertrouwen te geven. Vertrouwen geven en in gesprek blijven. Laten zien dat je mensen hoort, dat je mensen ziet en dat je de ideeën en plannen van de inwoners belangrijk vindt. Sport, cultuur en onderwijs zijn nadrukkelijk mijn aandachtsvelden, maar jeugdzorg en leefbaarheid zeker ook.

Voor mij ligt er een belangrijke opgave om ons kandidatenteam aan te voeren in deze verkiezingstijd. Een club mensen van jong tot oud, met veel expertise, betrokkenheid en enthousiasme. Allemaal met hun wortels in de samenleving. Die taak pak ik met veel plezier op.
Samen gaan we er voor, in uw belang.

 

2. Ingrid van Dijk, Ruurlo

2. Ingrid van Dijk, Ruurlo

Raadslid

Sinds 2013 woon ik in Ruurlo. Om mijn nieuwe woonomgeving beter te leren kennen, heb ik mij in 2015 aangesloten bij Gemeentebelangen Berkelland. Hierdoor ben ik veel meer betrokken bij wat er speelt in Berkelland.
Mijn keuze voor Gemeentebelangen was niet moeilijk. Gemeentebelangen Berkelland is een lokale partij waar de belangen van de inwoners voorop staan. Voor en door de eigen bewoners, die een eigen koers vaart. Dat is voor mij van groot belang.

Sinds 2018 ben ik raadslid. Onderwerpen waar ik mij mee bezig houd zijn: energie en duurzaamheid, het buitengebied, wonen en bouwen, groen en landbouw. Daarbij vind ik het behoud van ons mooie coulisselandschap belangrijk. Ook ben ik betrokken bij de omgevingswet en de nieuwe manier van vergaderen, waardoor inwoners meer worden betrokken.

Door mij in te zetten in de politiek wil ik meer betrokken zijn bij de zaken die spelen in mijn woongemeente. Zo ben ik op de hoogte van wat zich afspeelt in mijn omgeving, nu en in de toekomst.
Bij Gemeentebelangen Berkelland staan de inwoners van de gemeente voorop. Wonen, werken en genieten in een mooi Berkelland. Dat is voor mij van groot belang.
Lokaal doen wat lokaal kan!

 

3. Rudi van de Esschert, Borculo

3. Rudi van de Esschert, Borculo

Raadslid

​Ik heb gekozen voor Gemeentebelangen Berkelland omdat het een lokale partij is die luistert naar de inwoners en waar hun belangen voorop staan. Ik vind het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij. We hebben ons beleid daar nu op ingericht en ik zal er voor waken dat het goed wordt uitgevoerd.

Als ervaringsdeskundige weet ik precies wat nodig is om mee te doen en daarnaast ook de zorg te krijgen die je daarin ondersteund. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. In gesprek gaan en blijven met onze inwoners staat hoog op mijn agenda. Alleen zo krijgen wij een beleid waar iedereen zich in kan vinden. Ook ga ik graag in gesprek met de jeugd en jongeren. We praten niet over hen maar met hen! Kom je mij tegen op staat spreek mij dan gerust aan.

4. Patrick Hulshof

4. Patrick Hulshof

Commissielid en tijdelijk raadslid ter vervanging van Arnold Kion

Woonachtig in het prachtige buitengebied van Noordijk op de grens met Geesteren en Gelselaar maak ik het dagelijkse reilen en zeilen mee van de plattelander in het buitengebied. Luisteren naar en respect hebben voor de inwoners is voor mij een kernwaarde en als kleine ondernemer krijg ik daar gelukkig veelvuldig de kans voor. Eén belangrijke waarde deel ik altijd unaniem met wie ik ook spreek: we wonen in een prachtige omgeving.

Begrip hebben voor en grip houden op verandering is daarbij altijd het kritieke punt: teveel, te weinig, te onduidelijk wat het betekent, te onduidelijk wat er gebeurt, niet weten hoe je er invloed op kan hebben. Daar zit voor mij dan ook het belangrijkste speerpunt, de gemeente is er voor ons allemaal en er moet een goed evenwicht zijn tussen wonen, werken, recreëren en natuur om de leefbaarheid van onze dorpen, kleine kernen en buitengebied op peil te houden. Het landschap is ons visitekaartje en opgaven gericht op woningbouw, energie, landbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit enz. vragen om zorgvuldige inpassing. Dat moeten we samen doen met de mensen waar het om gaat: onze inwoners.

Gemeentebelangen staat voor mij voor lokaal doen, focus op de inwoner en samenwerken aan een toekomstbestendig Berkelland en daar zet ik mij samen met u graag voor in.

5. Diana van Bijsterveld

5. Diana van Bijsterveld

Commissielid

Mijn naam is Diana van Bijsterveld. Ik ben getrouwd met Koen en samen zijn we trots op onze 3 dochters in de leeftijd van 14, 17 en 20 jaar. Ik woon sinds 1986 in Borculo. Destijds kreeg ik een baan als pedagogisch medewerker op de Leo Stichting, toen nog Jongeren internaat Klein Borculo. Als kind wist ik al dat ik wilde werken op een internaat. Ik ben geboren in Hollandsche Rading en kwam daar al in aanraking met kinderen die woonden op het internaat. Het idee dat een kind door omstandigheden niet meer thuis kan wonen heeft voor eeuwig mijn hart geraakt. Hier wil ik voor altijd mijn bijdragen aan leveren, door te luisteren, te kijken te praten, door in te leven en hiervoor in actie te komen. Ik weet een stem te geven aan dat wat niet meer gezegd kan worden, maar nog wel gevoeld wordt. Daar ligt mijn kracht.

Ik ben lid van Gemeentebelangen Berkelland omdat ik mee wil denken en actief wil bijdragen aan politieke ontwikkelingen in Berkelland. Deze lokale partij is onafhankelijk, zonder invloed van landelijke aansturing. Ik vind het belangrijk om in een cirkel van invloed te acteren en mensen hiervan bewust te maken. Op die manier kan iedereen mee doen! Mensen hebben zinvolle dingen te vertellen, ook onze jeugd en jongeren! Ik wil hun stem horen ik wil dat ze meedoen.  Met en voor de inwoners, dat vind ik bij GB. Ik heb een groot hart. Mijn hart ligt bij kind en jeugd, gezin en opvoeding, sport, onderwijs en een fijne, gezonde veilige samenleving.

6. Diane Kuenen

6. Diane Kuenen

Commissielid

Mijn naam is Diane Kuenen-Berentsen en ik woon in Rekken.
Samen met de inwoners, verenigingen en ondernemers zet ik mij als vrijwilliger al jaren in voor de samenleving van Rekken. Via Gemeentebelangen Berkelland kan ik mij inzetten voor: leefbaarheid behouden in de kleine en grote kernen, er veilig kunnen wonen in een fijne buurt en in een betaalbare woning. Het wij-gevoel, samen de schouders de onder, zorgzaam en respectvol naar elkaar, iedereen doet mee, het Noaoberschap, de draagkracht van onze samenleving vind ik belangrijk.

In Coronatijd is wel weer gebleken dat goede zorg erg belangrijk is. Met elkaar moeten we kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we de zorg betaalbaar houden, met goed geschoold personeel. Sport en cultuur is goed voor iedereen en zorgt voor ontmoeten en verbinden. De vele vrijwilligers van verschillende verenigingen zorgen samen voor een mooi sportaanbod binnen onze gemeente. In overleg met verenigingen en samenwerking van verenigingen onderling proberen we onze verenigingen toekomstbestendig te maken en te behouden.

Goede kwaliteit en betaalbaar onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Bibliotheken en de Dorpsböke zijn belangrijke ondersteuning van het onderwijs. Door deze te blijven ondersteunen kunnen nieuwe ontwikkelingen tot stand komen. Een leerzame omgeving voor kinderen en een fijne ontmoetingsplek voor ouderen.

De uitdaging voor de toekomst zijn onderwerpen als: zorgen voor betaalbare woningen, energietransitie, natuur en milieu en mogelijkheden voor vernieuwing in de landbouw, innovatief ondernemerschap en bereikbare bedrijventerrein, klimaatadaptie en de nieuwe omgevingswet. Iedereen moet werk kunnen vinden in onze gemeente. Door samenwerking met de verschillende platforms komen we tot een toekomstbestendig Berkelland.

7. Paul van der Stelt

7. Paul van der Stelt

Mijn naam is Paul van der Stelt en ik woon in Borculo.
Landelijk ben ik de politieke weg kwijt! Of beter gezegd, de landelijke politiek is mij kwijt. En met mij vele anderen… 

Daardoor is mijn politieke aandacht verschoven naar lokaal. Ik wil met mijn gezin wonen in een omgeving waar iedereen – jong en oud – zich veilig en vertrouwd voelt. Waar we vinden, wat we nodig hebben. Waar het dus gaat om de kwaliteit van het leven en niet om de kwantiteit. En omdat dit niet vanzelf gaat, wil ik een bijdrage leveren om zo’n omgeving te realiseren.
Daarom heb ik mij aangesloten bij Gemeentebelangen Berkelland. 

De afgelopen jaren hebben veel gevraagd van de samenleving. Betrokkenheid en naoberschap hebben daardoor nog meer inhoud gekregen. Maar het betekent ook dat wij de uitdagingen die onze gemeente staat te wachten – en dat zijn er wel een aantal – op een transparante, adequate en betrokken wijze zullen aanpakken.

 Want Berkelland is van ons allemaal!

 

 

8. Aline Pot

8. Aline Pot

Mijn naam is Aline Pot. Geboren, getogen en nog steeds wonende in de Dijkhoek, Borculo.
De voornaamste reden dat ik voor Gemeentebelangen Berkelland kies, is dat Gemeentebelangen puur een lokale partij is en dus niet afhankelijk is van iets wat ons landelijk wordt opgedrongen. Ik vind dat men op Gemeentebelangen moet stemmen omdat wij een sterk en evenwichtig politiek programma hebben, waarbij we de inwoners van de gemeente zo veel mogelijk betrekken.
Ik vind respect erg belangrijk;

  • respect voor elkaar,
  • respect voor andermans spullen,
  • respect voor dieren.
9. Henk Siebers

9. Henk Siebers

Mijn naam is Henk SIebers en ik woon in Geesteren. Berkelland is een fusiegemeente van vier gemeenten, met als grootste gemene deler dat we allemaal Achterhoekers zijn. En vanuit dat uitgangspunt
zet Gemeentebelangen Berkelland zich in voor onze gemeente. Voor mijzelf telt vooral onze slogan ‘Lokaal doen wat lokaal kan’. Want de standpunten en belangen van de landelijke politiek staan soms ver af van de gemeentelijke. Behoud van onder meer cultuur en het typerende Achterhoeks coulisselandschap zijn
belangrijk. Daarin speelt ook de agrarische sector een belangrijke rol.
Verdere zijn voor mij infrastructuur, verkeer en verkeersveiligheid aandachtspunten. En natuurlijk de leefbaarheid, zeker in de kleine kernen. Zowel ouderen als jongeren moeten de mogelijkheid hebben daar te kunnen blijven wonen als zij dat willen.
Met inzet en goed naoberschap moet dat doel haalbaar zijn. Deze focus op de gemeente, zonder hierbij belangen op provinciaal- en landelijk niveau uit het oog te verliezen maakt Gemeentebelangen Berkelland mijn partij.
10. André Stoltenberg

10. André Stoltenberg

Commissielid

Ik ben André Stoltenberg. Geboren en getogen in Gelselaar. Omdat de partijen met een achtergrond in de landelijke politiek toch vaak de politieke lijn aanhouden die landelijk ook wordt gevoerd, ben ik lid geworden van Gemeentebelangen Berkelland. Ik ben namelijk van mening dat men als een gemeentelijke partij ook vooral de lokale belangen dient te behartigen.

Dit wil ik dan ook zien vanuit het oogpunt dat men een gezonde en vitale  gemeente moet zijn. Hiermee bedoel ik economisch gezond en aantrekkelijk. Zodat mensen hier plezierig kunnen wonen en werken. En dat er ruimte is voor de jeugd voor wat betreft opleiding en het verenigingsleven. Op dit moment volg ik een cursus voor mijn werk en kijk mee op de achtergrond. Dat zal ook na de verkiezingen zo zijn. Ik sta op de kandidatenlijst omdat ik Gemeentebelangen Berkelland steun!

Dit alles moet vooral gestoeld gaan op realisme met oog voor de bevolking van Berkelland. Samen voor een mooi en fijn Berkelland een gemeente met veel buitengebied, kleine kernen en buurtschappen.

11. Carrol Terleth

11. Carrol Terleth

Mijn naam is Carrol Terleth en ik woon sinds 2007 met veel plezier in Borculo. Thans bestuurder van een zorginstelling in de VG en GGZ en daarnaast eigenaar van een bedrijf, Unorsum. Opgegroeid in een gereformeerd gezin, heb ik van huis uit heb meegekregen dat het belangrijk is om je naast je werk ook maatschappelijk nuttig te maken. In Berkelland heb ik daarom acht jaar in het bestuur van de Jorisschool gezeten en acht jaar in de Welzijnsraad. Momenteel ben ik onafhankelijk voorzitter van de SJO Uno’21 en heb ik besloten mij in te zetten voor Gemeentebelangen Berkelland. Ik breng een ruime ervaring op het gebied van zorg, ondermeer de WMO, en bestuur mee, die ik graag deel. De reden dat ik voor GB heb gekozen is een tweeledige. Enerzijds geloof ik in de kracht van lokaal doen wat lokaal kan. Voor en door burgers. Bij landelijke partijen zit er wat mij betreft net te veel regie en keurslijf op de lokale vertegenwoordigers. Anderzijds zit GB politiek gezien zodanig in het midden, dat het past bij mijn overtuigingen. Ikzelf ben namelijk niet zo van politiek op de flanken, daar is in mijn ogen zelden wat goeds van terecht gekomen.

12. Madelon Kuijk

12. Madelon Kuijk

Als Achterhoeker ben ik opgegroeid in Lichtenvoorde, uit de kluiten gewassen in Haarlem en volwassen geworden in Eibergen. Ik woon sinds 12 jaar nu in Eibergen en heb al heel veel mensen mogen ontmoeten en leren kennen in Berkelland. Mensen met hart voor hun bedrijf, maar ook veel mensen met passie voor het sociaal en maatschappelijk welzijn van hun naasten. Ik wil altijd dingen doen waarmee ik mensen blij maak. Blij kan je zijn met iets kleins, maar je kan ook als groep mensen heel tevreden zijn. Ik geloof dat wanneer je mensen in hun talent zet, dat zij ook het beste uit zich zelf kunnen halen. Gelukkig zijn, kan een onderdeel van je leven worden wanneer alles klopt. Je thuis voelen, je veilig voelen, niet eenzaam of alleen zijn, je kijkt om naar je medemens, je kan je actief inzetten als vrijwilliger binnen een vereniging of stichting, er wordt goed voor je gezorgd. Maar wordt er ook echt naar je geluisterd? Ik vind het belangrijk dat iedereen een stem heeft en die kan laten horen. Je kan het ons influisteren wanneer je niet graag in beeld wilt zijn, als je maar weet dat er daadwerkelijk naar je geluisterd kan worden. Wij mogen ons zelf laten zien, trots zijn op wie we zijn en waar we voor staan. Belangrijke aandachtspunten voor mij zijn: de zichtbaarheid van Berkelland in de regio, meer aandacht voor toerisme en recreatie, meer aandacht voor onze prachtige Berkel (we heten niet voor niets Berkelland), het stimuleren van faciliteiten voor de jeugd. 

13. Pien Meulenveld

13. Pien Meulenveld

Ik ben Pien Meulenveld, 24 jaar en geboren en getogen in Borculo. Binnen mijn plek in Gemeentebelangen hoop ik veel te kunnen leren. Daarnaast wil ik mij vooral in gaan zetten voor de sportverenigingen in Berkelland en voor betaalbare woningen voor jongeren. In deze twee speerpunten kan ik mijzelf goed vinden en mijn blik op werpen. Door te overleggen, te luisteren en samen te werken hoop ik dat we op deze gebieden veel stappen kunnen zetten.

14. Erika Ordelman

14. Erika Ordelman

Raadslid

​In het leven gaat het niet altijd zoals je je had voorgesteld. Omstandigheden veranderen, gewild of ongewild. Na een behoorlijk aantal jaren in de raad – in Neede vóór de fusie in 2005 en daarna in de gemeente Berkelland – dwingen die omstandigheden mij voor het maken van keuzes. Een daarvan is de stap terug binnen Gemeentebelangen Berkelland. Dat houdt ook in dat ik voor de komende raadsperiode niet verkiesbaar ben.

Daarmee wijzigt mijn opvatting van vier jaar geleden niet. Sterker nóg, deze is anno 2022 alleen maar versterkt en zelfs algemeen actueler dan ooit! Ik blijf dan ook álle Berkellanders oproepen om serieus stil te staan bij onze prachtige en oh zo kwetsbare natuur en ons kenmerkende coulisselandschap. Stil te staan bij het belang van dit grote goed en dit in stand te houden voor de toekomst. Actief mee te denken om daarbinnen te zorgen voor verlevendiging en leefbaarheid: (agrarische) bedrijvigheid, streekeigen (lokale) producten, -ambachten en -kleinschalige recreatie, passende woningen en een florerend verenigingsleven op gebied van sport maar vooral cultuur. Niet alleen uit luxe maar vooral ook uit noodzaak voor een goede balans en leefbaarheid. Daarom voor mij nog steeds Gemeentebelangen Berkelland: Lokaal doen wat lokaal kan!

15. Arnold Kion

15. Arnold Kion

Raadslid

De afgelopen jaren mocht ik fractievoorzitter zijn van Gemeentebelangen ​Berkelland. Gezondheid noopt mij om te stoppen met mijn politieke activiteiten.

Ik heb indertijd bewust gekozen voor GB, je moet niet afhankelijk zijn van de landelijke politiek. Deze politiek staat zover af van de werkelijke lokale politiek, dat moet je niet willen. Lokaal doen wat lokaal kan is het motto, echter je moet realistisch zijn, sommige onderwerpen moet je regionaal doen. Al was het alleen maar vanuit financieel perspectief.

Wat voor mij een belangrijk item is/was de lokale veiligheid, met name de zorg van hulpverleningsdiensten, zoals brandweer, politie, brandweer, etc. De huidige situatie binnen de VNOG (Veiligheidsregio Noor-Oost Gelderland) stellen mij niet gerust. Ik ga er vanuit dat de nieuwe fractie hier duidelijk aandacht voor houdt.

 

16. Joke Pot

16. Joke Pot

Raadslid

Ik ben al heel veel jaren zeer aktief bij Gemeentebelangen en heb besloten me deze keer toch weer kandidaat te stellen, ondanks dat ik niet meer in de gemeenteraad zitting wil nemen.
Ik laat het vanaf maart, na 25 jaar, aan de jongere generatie over, maar zal, daar waar nodig, altijd op de achtergrond Gemeentebelangen blijven ondersteunen.
Ik stem op Gemeentebelangen omdat ik er van overtuigd ben dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar directe omgeving, voor het welzijn van de mensen om je heen.
Dat alles hangt af van onze eigen woon- en leefklimaat, het milieu, de zorg, de voorzieningen, goede verbindingen, enz.
Onze eigen inwoners kunnen daar het beste over oordelen, waarbij beslissingen genomen worden die gerelateerd zijn aan onze eigen gemeente: aan Berkelland. Als lokale partij, zonder de achtergrond van een landelijke partij, kan Gemeentebelangen oordelen vanuit puur Berkellands belang.
 
Het motto van Gemeentebelangen: Lokaal Doen Wat Lokaal Kan, daar sta ik volledig achter.
Want naast alle lokale besluiten en taken, zal op grotere vraagstukken aansluiting bij andere gemeenten, of de regio, provincie of overheid gezocht moeten worden. Daar staan we volledig voor open.
We vinden onze kerktoren heel belangrijk en de mooiste, maar we moeten ook af en toe uit dat rondje stappen.
17. Ivo Garritsen

17. Ivo Garritsen

Mijn naam is Ivo Garritsen, geboren en getogen in Borculo…Ik ben al enige jaren betrokken bij Gemeentebelangen Berkelland…Ook al enige jaren mogen meedraaien als commissielid en raadslid wat een leuke en zeer leerzame periode was…Lokale politiek heeft mijn aandacht altijd gehad en daardoor was de keuze destijds voor Gemeentebelangen Berkelland een logische keuze…Geen politieke bemoeienis vanuit Den Haag…Ik wil mij graag inzetten voor een levendig, meer leefbaar, socialer, groener en ambitieus Berkelland…En uiteraard is dan het motto: “lokaal doen wat lokaal kan”…!!

18.  Aart Ribbers

18. Aart Ribbers

Mijn naam is Aart Ribbers. Geboren in Ruurlo, opgegroeid in buurtschap Dijkhoek en inmiddels al geruime tijd woonachtig in Borculo. Ik ben getrouwd met Marije en samen hebben we 2 kinderen en een hond. Ik ben 51 jaar en werkzaam bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Voor die tijd ben ik jarenlang ondernemer geweest. Eigenlijk mag je mij dus gerust een Berkellander noemen.

De belangrijkste reden waarom ik mij hard wil maken voor Gemeentebelangen is dat ik wil voorkomen dat de generaties na ons, niet de rekening gepresenteerd krijgen van beslissingen die nu gemaakt worden. Maar natuurlijk ook dat er beslissingen worden genomen waar we allemaal profijt van hebben!

Water, milieu, veiligheid, energietransitie en infrastructuur in Berkelland en Achterhoek zullen mijn specifieke aandacht krijgen. Waar nodig zal ik mijn collega-bestuurders ondersteunen. Verder ben ik voorstander voor meer regionaal bestuur op allerlei gebied.

Den Haag en Arnhem zijn mooi, Berkelland moet mooier blijven!!!