Begrotingsvergadering 2017

Begrotingsvergadering 2017
We zijn een financieel gezonde gemeente en kunnen daar blij mee zijn. Het is mooi dat we meer geld hebben ontvangen van het gemeentefonds en dat we mede daardoor gunstig uitkomen. We  kunnen dus concluderen dat  het goed gaat

Als je in Berkelland woont leef je in een mooie omgeving, een omgeving waar we rekening houden met elkaar, met de natuur en de rust en ruimte in ons fraaie buitengebied. Maar je wilt ook dat er rekening gehouden wordt met de leefbaarheid, het milieu en duurzaamheid. En ook belangrijk, je wilt weten hoe het staat met zorg,  de werkgelegenheid, is er goed onderwijs en zijn er mogelijkheden om te recreëren.

 

Zaken die essentieel zijn voor inwoners en die wij als volksvertegenwoordigers mee moeten nemen in ons lokale, gemeentelijke beleid.

Maar met achteroverleunen en jezelf op de borst kloppen dat het heel goed gaat heb je geen toekomstgericht beleid, dus GB heeft een aantal aandachtspunten.

Een gemeente hoort indien nodig te zorgen voor iedereen. We zijn al goed op weg: Mantelzorgers krijgen weer een betere ondersteuning, we hebben de toegankelijkheid geïmplementeerd in ons beleid, de voedselbank blijft functioneren, de ondersteuning thuis wordt uitgerold en we hebben de intentie om onze gemeente  “dementievriendelijk” in te richten.

Een kwalitatief goede zorgverlening, met professionals die accuraat handelen, hoort daarbij. Niemand zit te wachten op een wirwar/jungle aan regels en procedures. Het zou o.i. handig zijn om een zorgroutekaart op te stellen digitaal en schriftelijk waar inwoners direct kunnen zien wie wat doet, waar men kan vinden waar je moet zijn en hoe je deze diensten kunt bereiken.

Een duidelijke communicatie die iedereen direct ter hand kan nemen bij zorgvragen. Zorgvragen aan de professionals die hart voor hun vak  hebben en klantgericht en klantvriendelijk hun vak uitoefenen.

Van alle betrokken instanties in de zorg mogen inwoners een meedenkende en klantgerichte houding verwachten.

Dat geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. Als inwoners hier aankloppen  mag je verwacht dat men adviseert en meedenkt in oplossingen. Dat men vriendelijk bejegend wordt en goed geholpen wordt. Het gemeentehuis moet  gastvrij zijn en gastheer zijn. Is het dan zo slecht gesteld? Zeker niet! Er gaat veel goed in onze organisatie, laten we dat zeker niet vergeten te benoemen.

Nieuwe werkwijzen , een nieuwe aanpak, vergen veel flexibiliteit en extra’s van de mensen in de gehele organisatie. Bij de start van deze coalitie werd nog een groot aantal taken door de landelijke overheid doorgeschoven naar de gemeente. De voorgenomen bezuiniging op het personeel  is grotendeels gehaald en de organisatie is aangepast aan de huidige tijd. Maar een verdere bezuiniging komt de organisatie en zeker de mensen die daar werken, niet ten goede.  Het ziekteverzuim is te hoog. Dus is het goed als werkgever te kijken wat er nodig is. We zijn blij dat dit traject al ingezet is.  Zeker gezien het feit dat de volgende grote klussen (als de omgevingswet en het plussenbeleid) zich al weer aandienen

Vrijwilligers.

Bij verschillende maatschappelijke instanties doen we als gemeente een beroep op vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in en wij zijn daar als GB blij mee. Velen doen hun taak met liefde voor de medemens Vrijwilligers hebben we heel hard nodig in onze samenleving, Mochten er knelpunten zijn op de weg van opdracht naar uitvoering dan horen we dat graag.

Speciale aandacht vragen wij voor de vrijwilligers van het zgn maatjesproject.

Door de aanleg van de N18 en de betere bereikbaarheid van Berkelland zien we perspectief,  op zowel economisch,  recreatief en toeristisch vlak. Goed is samen met de inwoners te kijken naar kansen. We zien bv dat de Laarberg zich  nu verder ontwikkelt en dat er zelfs gesproken gaat worden van uitbreiding.

We geven sport, muziek en cultuur weer een prominente plaats in Berkelland. GB is daar blij mee. Het is belangrijk dat iedereen hier gebruik van kan maken.

Je niet veilig voelen is verschrikkelijk. Iedereen in Berkelland moet zich veilig kunnen voelen. Dan heb ik het niet alleen over geweld, inbraak of overvallen maar ook over je mobiele bereikbaarheid in het buitengebied in geval van brand of een ongeval. Je moet de brandweer en ambulance kunnen bereiken en er op aan kunnen dat deze op tijd komen.

Maar  we moeten ook  weten dat er een AED in de buurt hangt om levens te redden.

Wij nemen de taken van de brandweer, politie en ambulance zeer serieus , lokaal moeten we alert zijn op beslissingen die ver van ons bed genomen worden. Je kunt je hier  in Berkelland veilig voelen omdat deze mensen hun taak goed uit willen voeren maar dan moeten de randvoorwaarden die vanuit de overheid geregeld worden in orde zijn.

Cyberpesten onder andere op scholen is aan de orde van de dag en GB vraagt hier aandacht voor. Preventie en voorlichting kunnen hierbij een middel zijn om samen met de scholen, ouders en overheid een rol te gaan spelen. O.i. kan de GGD hierbij een belangrijke rol spelen.

Veel jongeren zijn zoekende, willen een fijne hangplek of activiteiten die hen wat kunnen bieden. Men verveelt zich en zoekt uitdagingen. Het is mooi en zeer noodzakelijk dat er een jongerenwerker aangesteld is die met de jongeren samen actie gaat ondernemen. In landen als IJsland en Denemarken  zijn er diverse projecten opgestart voor de jeugd om hen perspectief te bieden.

Misschien goed om daar eens over van gedachten te wisselen met deze raad maar  zeker ook met de jongeren erbij. Wij zouden een thema avond hiervoor zeer welkom vinden. Jongeren, Raad, College, onderwijs en andere belangstellenden/betrokkenen uit alle kernen.

In een schoon Berkelland hoort een goede afvalstoffenregeling. Het proces van informatie ophalen bij de inwoners is (zo goed als) afgerond. Iedereen heeft kennis kunnen nemen van de mogelijkheden die er zijn voor de nabije toekomst. En men heeft ter plaatse haar/zijn zegje kunnen doen bij diegenen die aan deze regeling werken. GB vindt dit een positieve aanpak. Wij realiseren ons ook dat ook voor deze situatie het gezegde ‘zoveel mensen, zoveel zinnen’ opgaat. Niet iedereen zal precies dát krijgen wat ie wil. Daarom is een goede uitleg over waarom bepaalde zaken zo gekozen zijn, vereist. We zien graag het voorstel van het college tegemoet. GB stelt daarbij voor om gelijktijdig ook beleid te maken voor het voorkomen van zwerfvuil.

Wateroverlast is een actueel onderwerp. Ook in Berkelland hebben we er steeds vaker mee te kampen. Verbetering van de waterhuishouding is daar een oplossing voor. Met alleen de riolering op orde brengen zijn we er niet mee. Er moet meer gebeuren.

Het is belangrijk  om de wereld voor onze kinderen schoner achter te laten. We hebben samen met GroenLinks en de PvdA een motie opgesteld die m.b.t de inkoop van energie vraagt de bestaande contracten te heroverwegen en in 2018 een discussie in de raad te voeren om kaders  op te stellen voor duurzame inkoop. Inkoop die aansluit bij ons lokale energiebeleid en de energietransitie in de regio. Dat mag in de  Achterhoek zijn  maar dat mag van ons ook in Twente ( Twence) of  net over de grens in Duitsland ( windpark Vreden) Belangrijk voor GB is dat we actief werken aan het energie uitvoeringsprogramma en inzetten op duurzame energie.

Tot slot

We zijn een financieel gezonde gemeente en daar kunnen blij mee zijn.

Maar het blijft belangrijk om “lokaal te doen wat lokaal kan”  Door  in ons  beleid goed rekening  te  houden met de behoeften van de inwoners kunnen we straks samen zeggen: “kijk om je heen het is hier heerlijk” .

Anjo Bosman