Kulturhus 't Stieltjen en de Zunnenkamp

Maatwerkadvies

Kulturhus ’t Stieltjen Haarlo: € 18.300 eenmalig en jaarlijks € 13.000
Zunnenkamp in Geesteren: € 93.600 eenmalig en jaarlijks € 15.000

Als je als partij leefbaarheid en vitaliteit belangrijk vindt dan moet je ook willen kijken naar de middelen die je hebt om dit te behouden. Samen met het bestuur en gebruikers van een dorpshuis moet je zoeken naar oplossingen. Oplossingen die er toe doen, die op maat zijn en een toekomstperspectief bieden. Er moet ook een breed draagvlak bij de inwoners en gebruikers van dit dorpshuis zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om afspraken te maken aan welke voorwaarden een dorpshuis moet voldoen om de subsidie te ontvangen.

Op maat, en dat was ook de opdracht van de raad, is er zorgvuldig gekeken naar de stand van zaken. Er is een vitaliteitsscan gemaakt, er is gekeken naar het meerjarenonderhoudsplan en naar bestaande subsidieregelingen. De uiteindelijke conclusie is dat er structureel en incidenteel geld nodig is.

Lees meer

Motie voedselbank

Enkele weken geleden heeft de fractie van Gemeentebelangen een afschrift gekregen van een brief die de voedselbank gestuurd had aan het college.

De inhoud was het afwijzen van extra subsidie door het college voor de voedselbank.

De fractie van GB vond het haar sociale plicht de voedselbank te helpen en dat het al te gek is dat in Nederland mensen gebruik moeten maken van een voedselbank.

De fractie van GB heeft daarom het initiatief genomen een motie op te stellen om de voedselbank toch de gevraagde subsidie te bieden. De fractie heeft steun gezocht bij andere partijen en deze ook gevonden.

De motie is vervolgens in een zo groots mogelijke meerderheid aangeboden en aangenomen.

Het college zal de motie uitvoeren en de subsidie alsnog uitkeren.

Inmiddels van de voedselbank vernomen dat zij blij zijn met het initiatief van GB en verheugd dat de gevraagde subsidie alsnog wordt verkregen.

Bijeenkomst over plussenbeleid

Op dinsdagavond 12 september waren drie leden van Gemeentebelangen Berkelland aanwezig bij de bijeenkomst van de gemeente Berkelland over het plussenbeleid. Er waren bewoners, veehouders, raadsleden en vertegenwoordigers van adviesbureaus, LTO en Milieudefensie.

Het plussenbeleid is nieuw beleid dat de gemeente Berkelland moet gaan opstellen om uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen (intensieve veehouderij) mogelijk te maken. Dit heeft te maken met het vastgestelde plussenbeleid van de provincie Gelderland. De insteek is:

het op gang brengen van een dialoog tussen veehouders die willen uitbreiden en de omwonenden.Het investeren in duurzame maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en/of dierenwelzijn. Dit zijn de zogenaamde plussen, de extra maatregelen bovenop de maatregelen als gevolg van het vastgestelde beleid.

Op de avond werd ook het geurbeleid besproken. De gemeenteraad heeft met motie gevraagd het geurbeleid opnieuw vast te stellen. Naast landelijk beleid kunnen gemeenten zelf geurbeleid opstellen.

De avond gaf goed weer wat het dilemma is: eerste het bestemmingsplan buitengebied opstellen of eerst het plussenbeleid en het daarmee samenhangende geurbeleid vaststellen. Een interessante avond waarop de diverse standpunten aan de orde kwamen.

Open Monumentendagen Berkelland

Tijdens een gezellige bijeenkomst bij zaal Florijn te Gelselaar werd bekend gemaakt wie de erfgoedprijs Berkelland 2017 heeft gewonnen.
Er waren drie genomineerden, uiteindelijk won de Stichting Kerkenpaden Beltrum de prijs.
Namens Gemeentebelangen Berkelland was Arnold Kion bij deze bijeenkomst aanwezig.

Excursie natuurpark Kronenkamp in Neede

Op woensdagavond 30 augustus was Gemeentebelangen Berkelland met vier personen aanwezig bij de excursie Kronenkamp bij de voormalige rioolwaterzuivering. De waterzuivering is gebouwd in 1957 en heeft dienst gedaan tot 2002.

IVN Oost Achterhoek en St. Vleermuizendorp Neede hebben op 20 februari 2017 een stichting opgericht om samen met wijkbewoners de voormalige waterzuivering Neede te transformeren tot een inspirerend natuurpark.

Het enthousiaste bestuur van de stichting Natuurpark Kronenkamp leidde ons rond op het terrein. De grote silo van de waterzuivering, de betonnen randen van de voormalige slibvelden en de pomphuizen zijn stille getuigen van een grote waterzuivering voor Neede en Noordijk.

De landschapsarchitecte laat ons zien hoe het gaat worden: een openbaar park waarin de industriële elementen van de waterzuivering behouden blijven en een nieuwe functie krijgen. De grootste silo wordt verbouwd tot expositieruimte waarin een permanente expositie wordt getoond over de vleermuizen door de stichting vleermuizen Neede. Een kleinere silo wordt ingericht als verblijf voor de vleermuizen. Een derde silo moet een vleermuisbeleving worden.

Er is gestart met het “open” maken van het overwoekerde terrein en komend voorjaar wordt gestart met de expositieruimte. Als de plannen zijn gerealiseerd moet het hele terrein energieneutraal zijn (warmtepomp en zonnepanelen) en er wordt er gewerkt met vrijwilligers, leerlingen van praktijkschool Maxx en basisschool De Hofmaat uit Neede.

Op 19 september neemt de raad een besluit over het bestemmingplan Kronenkamp.

2017 08 30 bezoek Kronenkamp foto 2