Fractieleden

Door de herindeling zijn de voormalige gemeenten Borculo, Ruurlo, Eibergen en Neede samengevoegd tot de gemeente Berkelland. De leden van de bestaande lokale partijen hebben besloten dat er ook in de nieuwe gemeente Berkelland een lokale partij zou moeten komen. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Gemeentebelangen Berkelland in oktober 2004. Gemeentebelangen Berkelland heeft als doel, de (politieke) belangen van de inwoners van de gemeente Berkelland te behartigen.

Anjo Bosman – Fractievoorzitter

Anjo Bosman – Fractievoorzitter

De belangrijke onderwerpen om te realiseren zijn voor mij het streven naar leefbare kernen met een duurzame toekomst. Ik wil er alles aan doen om Berkelland economisch en recreatief op de kaart te zetten en houden. Daarnaast wil ik werken aan een goed en duidelijk handhavingsbeleid en de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen met sport, muziek en cultuur.

En natuurlijk: Lokaal doen wat lokaal kan!
Erika Ordelman – Raadslid / Ruimte

Erika Ordelman – Raadslid / Ruimte

Ik wil graag van álle Berkellanders aandacht vragen voor duurzaamheid, bewustwording en instandhouding van onze natuur en ons kenmerkende coulisselandschap. En dat landschap verlevendigen met agrarische bedrijvigheid en innovatieve landbouw. Dus: nóg aantrekkelijker maken en promoten! Onze kansen liggen in woonomgeving en leefbaarheid, scholing, ontwikkeling van streekeigen producten en ambachten, en groei van toerisme en recreatie, wat resulteert in werkgelegenheid.
Rudi van de Esschert – Raadslid / Sociaal

Rudi van de Esschert – Raadslid / Sociaal

Ik maak me sterk voor een goede invulling en uitvoering van het zorgstelsel in de meest brede zin van het woord. Behalve de overheveling van de zorgtaken van nationale overheden naar de gemeentes is er ook een andere werkwijze, een cultuurverandering nodig. Dat zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn.

Wij moeten daar samen invulling aan geven en daar zet ik me binnen GB Berkelland voor in.
Arnold Kion – Raadslid / Bestuur

Arnold Kion – Raadslid / Bestuur

Als raadslid van GB Berkelland sta ik voor een zichtbare politie en dorpswacht, een adequate brandweeren ambulancezorg en de continuering van Hart Veilig Wonen. Ik streef ernaar om gevaarlijke verkeerssituaties te bestrijden, overtollige regelgeving terug te dringen, de ozb zo laag mogelijk te houden en het openbaar vervoer, met name voor de kleine kernen, zo goed mogelijk te maken/houden. En natuurlijk zo veel mogelijk zaken lokaal organiseren!
Ivo Garritsen – Raadslid / Sociaal

Ivo Garritsen – Raadslid / Sociaal

Voor mij is het belangrijk dat de burger centraal blijft staan en dat er betaalbare hulp is voor iedere inwoner van Berkelland die dat nodig heeft.

Ik vind het ook belangrijk dat mensen met een beperking optimaal kunnen meedoen in onze gemeente. Ik streef ernaar dat op het gebied van jeugdzorg gericht en weloverwogen keuzes gemaakt worden, ook wat betreft de aanbieders van deze zorg.
Ingrid van Dijk – Burgercommissielid / Ruimte

Ingrid van Dijk – Burgercommissielid / Ruimte

Ik vind het belangrijk dat wij een onafhankelijke partij zijn. We zetten ons in voor de lokale belangen, leefbaarheid en werkgelegenheid.

Er is volop aandacht voor het behoud van de middenstand in onze gemeente, die zorgt voor een ruim aanbod van winkels in de kernen. Een van mijn speerpunten is het behoud van ons buitengebied, met zijn typerende coulisselandschap, de ruimte voor natuur, onze agrarische bedrijven en recreatie.